INFORMACE - OBCHODNÍ PODMÍNKY
 1. Všeobecná ustanovení

  Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující je povinen se před objednáním zboží seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami.

  Těmito podmínkami se řídí práva a povinnosti stran smluvního vztahu v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky a platí pro objednávání zboží a služeb uvedeného na internetové stránce www.moto-ustinl.cz prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „obchod“).

  Provozovatelem internetového obchodu a zároveň stranou prodávající je:

  MOTO Ústí nad Labem s. r. o., IČ 286 84 761, DIČ: CZ28684761, se sídlem na adrese Chuderovská 167, 403 40 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Ústí nad Labem spisová značka C 26815.

  Zákazníkem v internetovém obchodu je kupující:

  1. spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti


  2. podnikatel – osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky či službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem


  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami dle § 1751/odst.1 z.č. 89/2012 Občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)., vše ve znění novel.

 2. Identifikační údaje kupujících a registrace

  1. spotřebitel – při uzavření smlouvy předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení smlouvy, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na daňových dokladech.


  2. podnikatel – je povinen před uzavřením smlouvy provést v obchodu registraci. Při registraci může prodávající po podnikateli požadovat doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, registraci k dani DPH). O případných změnách je podnikatel povinen informovat prodávajícího, nejpozději před uzavřením smlouvy.

  Podnikateli je umožněno objednávat zboží, případně služby, až po schválení registrace prodávajícím. Při schválení registrace je podnikateli nastaven jemu příslušející ceník (velkoobchodní, opravárenský a individuální). Prodávající si vyhrazuje právo podnikateli registraci nepovolit, dočasně či úplně zrušit


 3. Smluvní vztah

  1. je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy, případně smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“, je umístění nabízeného zboží, případně služby, dodavatelem na internetové stránce. Smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí potvrdí prodávající kupujícímu informativním e-mailem na jím zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. U služby je vznik smlouvy navíc podmíněn odesláním čísla zakázky kupujícímu.


  2. je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena u zboží momentem odeslání zboží kupujícímu nebo uplynutím 3 pracovních dní od přijetí objednávky, pokud ji prodávající kupujícímu neodmítne. Přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu informativním e-mailem na jím zadaný e-mail, o odmítnutí objednávky je kupující informován stejným způsobem. U dodávky služeb je smlouva uzavřena okamžikem odesláním čísla zakázky kupujícímu.


  Číslo zakázky je přiděleno kupujícímu po převzetí dílů potřebných k realizaci služby. K přijetí dílů dojde přidělením čísla zakázky.

  Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, mimo vyjmutí sjednaného zboží, případně služby, prodávajícím. K vyjmutí zboží, případně služby, ze smlouvy je oprávněn jednostranně prodávající, pokud zboží není v daný okamžik skladem, nebo nelze realizovat požadovanou službu s ohledem na nedostupnost součástí, které jsou k dané službě potřebné. V tomto případě změny kupní smlouvy prodávající vrátí kupujícímu peníze nebo poměrnou část, byla-li část nebo celá smluvní cena uhrazena. Peníze budou kupujícímu vráceny na účet.

  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uzavřením smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  Kupní smlouvu nelze uzavřít telefonicky (tj. personál elektronického obchodu není oprávněn přijímat objednávky telefonicky)

  Příjem objednávek probíhá pouze přes elektronický obchod (e-shop).

  Objednávky je možno spojovat za účelem jednoho účtovaného dopravného. Toto lze pouze v případě, že předchozí objednávka(y) čeká(jí) stále ještě na vyřízení.

  Požádat o spojení objednávek je třeba v textové poznámce s uvedením čísla předchozí objednávky.

 4. Smluvní cena, splatnost

  Smluvní cena se skládá z ceny zboží uvedené na objednávce kupujícího a ceny dopravného (balné není zpoplatněno). Cena dopravného se skládá z ceny přepravného dle váhy zboží a ceny doběrečného určeného dle výše cen zboží, v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby.

  Ceny uvedené jsou platné pro internetový obchod a za splnění těchto podmínek:
  • odeslání závazné objednávky prostřednictvím internetového obchodu
  • zvolení odběru zboží dle čl.VI (Dodací podmínky)

  V jiných případech ceny v internetovém a kamenném obchodě mohou být odlišné. Domáhání se internetové ceny v kamenném obchodě není možné a to za žádných podmínek.

  Registrovaný zákazník (podnikatel) musí vždy provést objednávku. Pokud registrovaný zákazník objednávku neprovede a přesto bude požadovat osobní odběr zboží přímo v kamenném obchodě, je možné mu vyhovět, ale pouze dle našich časových a expedičních možností, neboť expedice neprobíhá v objektu kamenného obchodu. V tomto případě registrovaný zákazník uhradí zboží za standartní maloobchodní cenu, která je platná pro neregistrované zákazníky.

  Součástí uvedené ceny je daň z přidané hodnoty.

  Při platbě bankovním převodem hradí kupující smluvní cenu ve lhůtě splatnosti faktury prodávajícího. Při prodlení kupujícího s platbou smluvní ceny nad rámec lhůty splatnosti, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5% ze smluvní ceny a dále úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu a úrok z prodlení hradí kupující na základě faktury zaslané prodávajícím kupujícímu.

  Podnikatel obchodující se zbožím zakoupeným v tomto elektronickém obchodě nesmí toto zboží prodávat dále za nižší než doporučenou cenu. Při zjištění porušení tohoto ustanovení kupujícím podnikatelem, si prodávající vyhrazuje právo změnit sankčně rabatovou skupinu, do níž je kupující zařazen, nebo zrušit registraci kupujícího podnikatele.

  Ceny dopravného zásilky uvedené v objednávkách internetového obchodu adresované v ČR jsou stanoveny shodně u všech kurýrních služeb. U zahraničních objednávek se cena dopravného zásilky řídí příslušnými ceníky jednotlivých přepravců , tedy k základní ceně dopravného bude dopočítan rozdíl k ceně dle ceníku zásilek do zahraničí.

 5. Platební podmínky

  Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

  Platbu lze realizovat těmito způsoby:

  1. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),

  2. hotově při osobním odběru v kamenném obchodě,

  3. kartou při osobním odběru v kamenném obchodě, platba na platebním terminálu,

  4. pro smluvní zákazníky převodem na bankovní účet uvedený na daňovém dokladu,


 6. Dodací podmínky

  Dodací lhůta u zboží je nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy, jinak je smlouva neplatná a strany z ní nesmí uplatňovat žádné nároky, pokud se nedohodnou jinak. Po dohodě lze datum dodání posunout časově dále.

  U služeb je dodací lhůta zaslána kupujícímu spolu s číslem zakázky. Dodací lhůta u služeb je dána druhem služby, dle její náročnosti a rozsahu.

  Došlé objednávky jsou vyřizovány postupně tak, jak jsou evidovány dle jejich číselné řady, a do termínu realizace uvedeném na objednávce. Přednostnímu vyřízení objednávky se nelze domáhat.

  Zboží lze doručit těmito způsoby:
  1. přepravní službou PPL - námi expedované zásilky přepravce běžně dodává kamkoliv v ČR následující den. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den odeslání.

  2. doručení Českou poštou - probíhá prostřednictvím služby Cenný balík a expedici provádíme v pracovních dnech (PO,ST,PÁ). Doba dodání dle podmínek České pošty. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den odeslání.

  3. doručení do zahraničí Českou poštou - probíhá prostřednictvím služby Prioritní balík (na Slovensko) nebo Ekonomický balík (ostatní zahraničí) a expedici provádíme v pracovních dnech (PO,ST,PÁ). Doba dodání dle podmínek České pošty. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den odeslání.

  4. doručení do zahraničí (pouze Slovensko) přepravní službou PPL - expedice probíhá prostřednictvím služby Exportní balík. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den odeslání.

  5. vlastním dopravcem kupujícího – prodávající oznámí emailem kupujícímu, že zásilka je připravena k převzetí a dopravce kupujícího si může zásilku vyzvednout v pracovní době na prodejně v Ústí nad Labem. Kupující zašle prodávajícímu specifikaci dopravce, který si zásilku vyzvedne. Platbu na dobírku musí dopravce uhradit prodávajícímu při předání zásilky.

  6. osobní odběr (prodejna Ústí nad Labem) – prodávající oznámí emailem,SMS kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí a kupující má možnost si ho vyzvednout v pracovní době na prodejně prodávajícího v Ústí nad Labem.
   Vyzvezdnutí zboží v době polední přestávky (12:00-13:00) je možné po předchozí dohodě na tel.č. 734 255 005.

   • Výhodou osobního odběru je ušetření nákladů za poštovné či dopravné.  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepicích pásek a ochranných fólií, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na e-mailovou adresu moto@moto-ustinl.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  Dodavatel je povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý a dle podmínek přepravce.

 7. Rozpor s kupní smlouvou

  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě se smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil.

 8. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz a případným uvedením důvodu odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

  Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

  Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

  Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

  3. na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 9. Právo podnikatele odstoupit od smlouvy

  V případě, že je kupující podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany, bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.


 10. Záruční podmínky

  Prodávající odpovídá za úplnost a bezvadnost dodaného zboží a jeho příslušenství v době dodání.

  Prodávající zaručuje, že si zboží zachová obvyklé vlastnosti, funkčnost a způsobilost pro použití k obvyklému účelu nejméně po dobu stanovenou příslušným zákonem (pokud není uvedeno jinak).

  Záruční doba na zboží se řídí §2161 a §2165 zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku.
  Na životnost výrobku poskytuje prodávající záruku 6 měsíců od doby převzetí kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

  Podstatnou vadou zboží je výhradně jeho úplná neupotřebitelnost.

  Vedle zákonných nároků z vad dodaného zboží nemá kupující nárok na náhradu další škody, ušlého zisku ani smluvní pokuty.

  Podmínkou pro bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě je použití zboží k určenému účelu podle pokynů prodávajícího respektive výrobce, které jsou uvedeny v přiloženém návodu k použití nebo jsou uvedeny v servisních manuálech výrobce vozidla. Prodávající není povinen tyto manuály dodávat kupujícímu, jelikož se u většiny zboží dodávaného prodávajícím jedná o výrobky určené k odborné montáži.

  Pokud kupující nebo jiné osoby než prodávající a bez jeho pověření provedou opravy nebo jiné zásahy na prodaném zboží v průběhu záruční lhůty, ztrácí kupující práva z poskytnuté záruky.

  Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným uvedením do provozu, neodbornou montáží, nesprávným zacházením se zbožím, jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem. Podmínkou nárokování reklamačního řízení je předložení dokladu o odborné montáži. Prodávající rovněž neposkytuje záruku na zboží, které v důsledku způsobu jeho využití nebo nadměrnému namáhání podléhá předčasnému opotřebení. Prodávající dále neposkytuje záruku na vady zboží způsobené nesprávným skladováním u kupujícího.

  Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, lze uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku pouze na základě vyplněného reklamačního protokolu prodávajícího, který na vyžádání kupujícímu dodá prodávající. Kupující je povinen vždy prokázat původ zboží souvztažnými dokumenty (Faktura, účtenka a objednávka, dle které byly prodejní doklady vystaveny). Prodejní doklad zároveň slouží jako záruční list. Pokud se jedná o doplňky či jiné zboží podléhající odborné montáži, musí zároveň předložit doklad o odborné montáži (autoservis, osoba s odbornou způsobilostí apod.)

  O reklamaci rozhoduje pověřená osoba prodávajícího bezodkladně nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamace. Ve složitějších případech, kdy není možné u prodávajícího rozhodnout o oprávněnosti reklamace bez vyjádření výrobce, musí o tomto prodávající bezodkladně informovat kupujícího s tím, že reklamace bude vyřízena maximálně do 180-ti dnů dle Obchodního zákoníku jelikož se jedná o obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím právě dle Obchodního zákoníku.


 11. Ochrana osobních údajů (GPDR)

  S Informacemi o zákaznících je nakládáno v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

  Společnost MOTO Ústí nad Labem s.r.o. informuje, že:

  SPRAVUJE a ZPRACOVÁVÁ níže uvedené obecné a organizační osobní údaje fyzických osob:

  • Jméno a příjmení
  • Fakturační adresu
  • Dodací adresu
  • Telefonní číslo
  • E-mail
  • IP adresu
  • Přihlašovací jméno
  • Heslo
  • Ověřovací identifikační údaje


  za ÚČELEM uzavření smluvního vztahu a úkonů z něj vyplývajících v souladu s platným právním řádem České republiky.

  Získané, spravované a zpracovávané osobní údaje společnost MOTO Ústí nad Labem s.r.o. EVIDUJE PO DOBU nezbytně nutnou dle platného právního řádu České republiky, zejména dle Zákona o DPH (zákon ze dne 1.4.2004 č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) a Zákona č. 563/1991 Sb. Zákona o Účetnictví, nejdéle však po dobu 10 let.

  Osobní údaje fyzických osob společnost MOTO Ústí nad Labem s.r.o. dále POSKYTUJE KE ZPRACOVÁNÍ níže uvedeným zpracovatelům, kteří jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a povinností jednat v souladu s výše uvedeným nařízením EU 2016/679:

  • společnosti TROELL s.r.o., se sídlem Doubravská 1615/28, 415 01 Teplice, IČO 62245279 za účelem zpracování dat v rámci e-shopu společnosti MOTO Ústí nad Labem s.r.o.
  • paní Marii Bosákové, se sídlem Karafiátová 214, 403 21 Ústí nad Labem, IČO 11424168 za účelem zpracování dat v rámci účetnictví a daňového poradenství.


  Společnost MOTO Ústí nad Labem s.r.o. DÁLE INFORMUJE, že fyzické osoby mají:

  • Právo být informován o skutečnosti, jaké osobní údaje společnost eviduje
  • Právo na přístup ke svým osobním údajům
  • Právo na opravu svých osobních údajů
  • Právo na výmaz svých osobních údajů
  • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů na jen nezbytně nutné informace
  • Právo na přenositelnost svých osobních údajů v elektronickém formátu
  • Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů


  Výše uvedená práva může subjekt osobních údajů fyzická osoba uplatnit formou písemné žádosti zaslané na pro tyto účely zřízenou kontaktní e-mailovou schránku společnosti MOTO Ústí nad Labem s.r.o.: gdpr@moto-ustinl.cz


 12. Duševní vlastnictví

  Fotografická dokumentace označená logem "Moto Ústí nad Labem" je duševním vlastnictvím firmy Moto Ústí nad Labem s.r.o.

  Zakoupením zboží pro kupujícího nevzniká nárok na fotodokumentaci. Jakékoliv svévolné nakládání s fotodokumentací z e-shopu www.moto-ustinl.eu ke komerčnímu využití je zakázáno a jedná se tak o porušování autorského práva upraveného autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací). Smluvním písemným ujednáním lze udělit souhlas k užívání fotodokumentace za stanovených podmínek (zákaz změny formátu nebo miniaturizace fotografie za účelem zneviditelnění vodoznaku, zákaz softwarové úpravy za účelem odstranění vodoznaku, zákaz retuše, úpravy pozadí /patch/,tónování, efektování fotografií).


 13. Rozhodné právo, řešení sporů

  Případné spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami budou obě strany řešit především společným jednáním.

  Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

 14. Závěrečné ustanovení

  Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.